Met liefde bezien, kritisch besproken

De naam Apostolisch Genootschap

D

Door Rob Tijdeman /

Leden van het Apostolisch Genootschap gebruiken graag het woord ‘apostolisch’ in de zin van ‘in overeenstemming met de principes van het Apostolisch Genootschap’. Ook wil het genootschap naar buiten treden. Het woord ‘apostolisch’ heeft buiten het Apostolisch Genootschap echter uiteenlopende betekenissen. Voor rooms-katholieken betekent het ‘van de paus afkomstig’ of ‘op hem betrekking hebbend’. Voor de oorspronkelijke betekenis verwijs ik naar ‘Bewogen woorden’ van Manfred Horstmanshoff (1). Toen in een lezingenserie over religies in Leiden, waar telkens ongeveer tien toehoorders waren, het Apostolisch Genootschap aan de beurt was, kwam alleen één apostolische vrouw opdagen. Een organisator zei: “Apostolisch klinkt zo ouderwets. Daar komt niemand op af.”

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft er kennelijk bewust voor gekozen om niet met haar naam reclame te maken voor de themagesprekken.
“Vind het antwoord in jezelf” moet mensen aantrekken, zonder aan te geven om welke vraag het gaat en wie het organiseert. Ik begrijp dat betrokkenen blij zijn met de resultaten en dat is fijn en bemoedigend. Maar ik begrijp ook dat het aantal mensen dat op grond van deze cursussen besluit om lid van het Apostolisch Genootschap te worden heel klein is (2). Het beleid met twee onafhankelijke websites lijkt nauwelijks te werken. Ik begrijp dat wel: mensen stellen een gratis cursus op prijs, maar dat betekent nog niet dat ze actief aan een gemeenschap van het Apostolisch Genootschap willen bijdragen. Voor hen is het oorzakelijk verband tussen apostolisch zijn en de inhoud van de cursus onduidelijk.

Sommigen vinden de naam Apostolisch Genootschap een obstakel. Van hen willen enkelen het woord ‘apostolisch’ weglaten en anderen het woord ‘genootschap’. Weer anderen willen geen verandering, omdat de naam hen vertrouwd en lief is of vanwege de band met het verleden. Ik stel een verandering voor die landelijk voorganger Jan Zwart eens noemde: ApGen als gebruiksnaam voor het Apostolisch Genootschap. Enerzijds is de verbinding met de oude naam voor iedereen duidelijk. Anderzijds is de uitdrukking al vertrouwd en roept het bij niet-apostolischen geen verkeerde associaties op. Als mensen nieuwsgierig zijn en willen weten wat het ApGen eigenlijk is, is het duidelijk dat ze op www.apgen.nl moeten kijken. En actieve lidmaten vinden hun informatie daar onder Mijn ApGen. Als je mensen onder de naam ApGen werft voor cursussen is de band met het genootschap duidelijk. Geen tweeslachtig gedoe meer. Ik vind wel dat je een mooi gen hebt als je het Ap-gen hebt.

Overigens is er voor deze naamswijziging helemaal geen statutenwijziging nodig.
Ik ben voorzitter van de ‘Stichting J.H. van Oosbreelezing’. Als iemand dat voor het eerst hoort, is hij de naam snel vergeten. Daarom heeft het bestuur van de stichting besloten om als gebruiksnaam ‘Van Oosbreestichting’ te gebruiken. De band met het verleden is duidelijk, de naam is uniek en goed te onthouden (al wordt het in het begin soms de Van Oostbreestichting). Statutair is er niets veranderd. Voor de naam ApGen geldt dit nog sterker. Kort, uniek en verbindend met het verleden. We hoeven niet te wachten tot het bestuur van het Apostolisch Genootschap ertoe besluit. Hoe meer mensen over het ApGen spreken, des te sneller zal de naam gemeengoed zijn.

——

1. M. Horstmanshoff, Bewogen woorden, Klein apostolisch woordenboek, Apostolisch Genootschap, Baarn, 2011, blz. 18-22. Ook: http://www.vanoosbreestichting.nl/1210140/1630804/Bewogen_woorden,_versie_2.pdf
2. Dit wordt bevestigd door George Gelauff in de update van zijn Van Oosbreelezing die op het intranet van www.apgen.nl te vinden is.

1 commentaar

Met liefde bezien, kritisch besproken

J.H. van Oosbree (1862-1946)

Pagina’s

Verschenen blogs